VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

 Actuele Zaken

__________


Hoge Raad stelt Stichting Pensioenfonds Campina in het gelijk


Op de website van ons pensioenfonds is heden onderstaand bericht verschenen.

Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak in cassatie gedaan in de juridische procedure tussen Stichting Pensioenfonds Campina en de werkgever Koninklijke FrieslandCampina. De Hoge Raad heeft de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van februari 2021 geheel in stand gelaten. Daarmee is die uitspraak onherroepelijk geworden.

Het Gerechtshof had geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenen. Sinds 2015 is Pensioenfonds Campina een gesloten fonds en het ontvangt geen pensioenpremies meer voor nieuwe pensioenopbouw. De herstelkracht van een gesloten pensioenfonds is hierdoor beperkt, waardoor uiteindelijk de pensioenen minder snel kunnen worden geïndexeerd. Op moment van opzegging verkeerde Pensioenfonds Campina in ‘zwaar weer’ met een dekkingsgraad lager dan 104%.

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstige gepensioneerden van Pensioenfonds Campina. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO, waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers (‘slapers’) is opgenomen. Het Gerechtshof veroordeelde FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade als gevolg van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoe groot de schade is, wordt de komende tijd voorbereid en uitgewerkt. Over de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

__________


Gewijzigde statuten van kracht


Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen. In het verslag van deze vergadering kunt u daar de details over lezen.

Op 24 juni 2022 zijn de nieuwe statuten bij een notaris gepasseerd en daarmee officieel van kracht geworden. Onder Doelstelling en Statuten (linker kolom) kunt u de gewijzigde statuten inzien.


__________


Hervorming Nederlands pensioenstelsel


De Tweede Kamer zal binnenkortde wet waarin de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel geregeld wordt, in behandeling nemen.


Veel deskundigen en belangenorganisaties hebben er grote twijfel over of de nieuwe wet de juiste remedie is tegen het stelsel zoals we dat nu kennen.


De Koepel Gepensioneerden, een samenwerkingsverband van verenigingen als VGC, heeft samen met andere ouderenorganisaties onder de naam Seniorencoalitie het initiatief genomen om een petitie te organiseren waarin de Tweede Kamer verzocht wordt om het wetsvoorstel in zijn huidige vorm niet goed te keuren. De Seniorencoalitie is van oordeel dat in de nieuwe wet de belangen van ouderen te weinig gewaarborgd zijn.


Het bestuur van VGC stelt u middels dit bericht in kennis van dit initiatief. Indien u overweegt om deze petitie te ondertekenen, klik dan deze link aan:


https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=nl


U kunt op deze pagina lezen wat de inhoud is van de petitie en u kunt, indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen, de petitie digitaal ondertekenen.

__________


Kortingsregeling Centraal Beheer


Ook als gepensioneerde kunt u gebruik maken van de kortingsregelingen die Royal FrieslandCampina met Centraal Beheer heeft afgesproken. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Centraal Beheer en laat weten dat u ex-werknemer van Royal FrieslandCampinaof een van haar rechtsvoorgangers bent.


__________ 

Kies in het Menu:

Nieuwsbrieven


en selecteer laatste Nieuwsbrief nr. 63