VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Privacy verklaring

________

VGC - Privacy verklaring


De VGC heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels (van kracht vanaf 25 mei 2018) ten aanzien van persoonsgebonden informatie.


Onderstaand kunt U de Privacy verklaring downlanden:

________

Of hieronder in te zien:


PRIVACY VERKLARING VAN DE VGC

(Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina)


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VGC verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.Deze Privacyverklaring is opgesteld naar aanleiding van het van kracht worden van de AVG(Algemene Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens ) per 25 mei 2018.


In de Algemene ledenvergadering van de VGC van 19 april 2018 is aandacht besteed aan de AVG en is door het Bestuur van de VGC aan de vergadering het te voeren privacybeleid gepresenteerd. Vanuit deze Algemene ledenvergadering zijn geen bezwaren geuit tegen dit gepresenteerde beleid.


Indien iemand lid wordt van de VGC, of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de VGC verstrekt, geeft men de VGC uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.


1. Verantwoordelijken VGC


Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de secretaris en de penningmeester van het Bestuur van de VGC. Via de secretaris beschikt het bestuurslid die zorg draagt voor de redactie van de nieuwsbrief over het email adressenbestand van de leden van de VGC en is hierdoor eveneens Verantwoordelijke.


Om hun taak naar behoren te kunnen verrichten zijn de Verantwoordelijken afhankelijk van de informatie die zij ontvangen van de leden van de VGC. Derhalve wordt aan de leden dringend verzocht wijzigingen in hun persoonsgegevens tijdig aan de secretaris van het Bestuur van de VGC door te geven.De betrokken adresgegevens van de VGC (secretariaat en bestuursleden) zijn opgenomen op de website van de VGC.


2. Welke gegevens verwerkt de VGC en voor welk doel


2.1 In het kader van het lidmaatschap worden op basis van onder meer het inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens verwerkt:


a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht


b) adresgegevens, eventueel postadres


c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer (IBAN)


2.2 De VGC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a) naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor de verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie;


b) naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten, toezending van nieuwsbrieven en informatie over diensten en activiteiten van de VGC; indien een lid van de VGC geen mailings of bepaalde informatie van de VGC wenst te ontvangen dan is het te allen tijde mogelijk dit te melden bij de secretaris van de VGC.


c) naam en bankrekeningnummer (IBAN) worden gebruikt voor betalingen van het lidmaatschapsgeld of mogelijke declaraties voor bewezen diensten of gemaakte onkosten; machtigingsbewijzen voor automatische incasso worden gebruikt voor het innen van contributiegelden.


3. Bewaartermijnen


De VGC verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens door de Verantwoordelijken vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en drukkerij


4.1Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de VGC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zoals beveiliging van de betrokken computers (inlogcodes en wachtwoorden) en afsluitbare kasten voor papieren gegevens. Er worden geen gegevens van de leden van de VGC opgeslagen op USB sticks of andere externe geheugens.


4.2 De VGC heeft aan de (oud) bestuursleden van de VGC verzocht , voor zover zij geen Verantwoordelijken zijn, om eventueel in hun bezit zijnde bestanden met persoonsgegevens van de leden van de VGC te vernietigen en aan de VGC te bevestigen dat zij dat ook feitelijk hebben gedaan.


4.3 Voor het versturen van correspondentie aan de leden van de VGC maakt de VGC gebruik van diensten van een drukkerij. Met de drukkerij is overeengekomen om na het gebruik van de adresgegevens van de leden de betrokken gegevens te vernietigen. Ook is met de drukkerij overeengekomen dat oude adresbestanden zijn vernietigd en dat de drukkerij de aan geleverde adressenbestanden niet zal gebruiken voor andere doeleinden en deze niet zal verstrekken aan derden.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


5.1 Via de secretaris van de VGC kan een lid van de VGC een verzoek indienen om de eigenpersoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De secretaris vande VGC zal het verzoek in behandeling nemen en de indiener binnen een maand na ontvangst hierover informeren.


5.2 Indien een lid van de VGC bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van de eigen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact worden opgenomen met de secretaris van de VGC.


5.3 Indien een lid van de VGC een klacht heeft over de wijze waarop de VGC zijn persoonsgegevens verwerkt of zijn verzoek behandelt, kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het Bestuur van de VGC die als zodanig kan worden aangemerkt als de functionaris gegevensbescherming


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de secretaris van de het Bestuur van de VGC (adresgegevens zijn te vinden op deze website).


6. Wijzigingen


Deze Privacyverklaring kan door het Bestuur van de VGC worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en / of nieuwsbrief aan de leden van de VGC bekend gemaakt. Het Bestuur van de VGC adviseert de leden regelmatig kennis te nemen van de inhoud van deze Privacyverklaring.


Aldus opgemaakt en vastgesteld op 15 mei 2018

________

Ga hier naar: