Welkom op de website van de V.G.C.  ________________________________________

                       ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020                                                     VINDT SCHRIFTELIJK PLAATS

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen 

 

Omdat de veiligheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis het organiseren van een Algemene Leden Vergadering (ALV) erg ingewikkeld maken, heeft het bestuur na uitvoerige discussie besloten om de ALV 2020 schriftelijk te laten plaatsvinden.

Overwegingen

Onze leden, gemiddeld 75 jaar oud, behoren tot de kwetsbare groep mensen die eenmaal gegrepen door het virus, grote risico’s lopen. Het samenbrengen van een groot aantal leden in één ruimte is daarom onverstandig.


Gezien de gezondheidsrisico’s verwacht het bestuur dat het aantal aanmeldingen voor de ALV dit jaar klein zal zijn

 

Het organiseren van een vergadering waarbij anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen, vraagt een grote ruimte. Hiervoor zou wel een oplossing te vinden zijn, maar het sociale aspect -een belangrijk onderdeel van de ALV- zou in het gedrang komen. Een gezamenlijke lunch zou bijvoorbeeld niet kunnen plaatsvinden.

 

Gekozen oplossing

Het bestuur heeft besloten om de ALV langs schriftelijke weg te laten plaatsvinden. Daarover hieronder meer informatie. Overwogen is om met behulp van een videoverbinding te vergaderen. Om praktische redenen ziet het bestuur hiervan af. Het is organisatorisch erg ingewikkeld om dit met veel mensen te doen. Ook gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden, lijkt dit niet de goede manier om informatie uit te wisselen en ledeninvloed te waarborgen.

 

Schriftelijke oplossing

In het begin van september ontvangen alle leden en aspirant-leden een uitgebreide Nieuwsbrief waarin alle ALV-informatie zal zijn opgenomen: het jaarverslag, de jaarrekening, de voortgang van lopende dossiers, de contributie voor 2021 en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Kortom alle onderwerpen die tijdens een gewone ALV aan de orde komen.

Onderwerpen waarover de ALV een beslissing dient te nemen, zullen aan de leden worden voorgelegd en toegelicht zal worden hoe de leden daarover instemming of afkeuring kunnen kenbaar maken.

 

Tenslotte

De eerder aangekondigde ALV 2020 te Vught van 10 september 2020 zal derhalve geen doorgang vinden.

Het bestuur meent dat met de gekozen oplossing, gezien de omstandigheden, zo goed mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de leden: informatieoverdracht en ledeninvloed worden door het virus niet aangetast. 

 

 Den Dungen, 8 juli 2020                                                 Bestuur VGC  

_____________________________________________________________________

Nieuw op deze site ( zie linker kolom, 7e van onder) de pagina: Zuivelgeschiedenis met twee interessante artikelen van Jos Lankveld 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Veel plezier in Uw zoektocht rondom het Pensioen, en de voormalige medewerkers van Campina: de VGC !

Introductie:

In het jaar 2000 werden de gepensioneerden van Campina geconfronteerd met een kortingsmaatregel op de jaarlijkse inflatie van de pensioenen (indexatie genaamd). Dit wekte zoveel verontwaardiging, dat het voor een aantal gepensioneerden dé reden was om een belangenvereniging op te richten, die kon opkomen voor haar pensioenrechten. De pensioenrechten en toezeggingen die in het werkzame leven waren opgebouwd, en vastgelegd!

Zo werd in 2001 de 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' opgericht (afgekort VGC). En reeds snel was er sprake van een groot aantal leden, die actie wilde voeren voor het behoud van hun rechten. Via het actieplan 2004 werden tegen de werkgever procedures in gang gezet , hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overeenkomst waarbij een deel van het verlies aan indexatie werd gecompenseerd. Tevens kregen de gepensioneerden meer zeggenschap in de bestuursorganen van het Campina Pensioenfonds.

De Vereniging legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Via de Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, zowel binnen het pensioenfond als binnen de VGC. 

In 2018 is de naam gewijzigd in 'V.G.C. - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', waardoor ook medewerkers van RFC die pensioenrechten hebben in het 'Pensioenfonds van Campina' aspirant-lid  kunnen worden van de VGC.

Via deze website vindt U alle nieuws, activiteiten en veel informatie.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

De vereniging telt nu ruim 1500 leden.

Mocht U nog geen lid of aspirant-lid zijn, en na kennisname van deze informatie, lid (c.q. aspirant-lid) willen worden? Dan kunt U dat meteen allemaal via deze website regelen:

 klik dan HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail