VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Welkom op de VGC-site  __________

De lay-out van de VGC-site is gewijzigd. 

 

De provider Hostnet b.v. te Amsterdam die de VGC-site beheert, heeft recentelijk gemeld dat de besturingssoftware van deze site wordt vervangen door Website Builder waardoor we genoodzaakt waren de VGC-site aan te passen aan deze nieuwe software. 

 

Sinds 28 september 2023 is de nieuwe VGC-site operationeel. Tijdens het ombouwen is er naar gestreefd om de informatieve rubrieken zoveel mogelijk te behouden. Ook de kenmerkende lay-out met links de index van de pagina’s en in het midden de betreffende pagina met informatie. Alles met de bekende groene Campina uitstraling.  

 

Heeft u vragen over de VGC-site, laat het ons dan even weten via e-mail. U gaat via de groene knop naar het e-mail document in de rubriek: CONTACT.

__________

 

Hersenvitaliteit


Op zaterdag 21 oktober (aanmelden is mogelijk tot 8 oktober) organiseert VGC een themadag met het onderwerp:

“Hersenvitaliteit; onderzoek naar werking hersenen en

invloed van levenswijze”.


Klik op de groene knop voor:

________

 

Bedrag ineens


In Nieuwsbrief 34 van februari 2023 van het Pensioenfonds Campina heeft u kunnen lezen over een nieuwe keuze mogelijkheid voor de ingang uw pensioen. Inmiddels is de ingangsdatum hiervan vastgesteld. Gaat u op of na 1 januari 2024 met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw opgebouwde pensioen in één keer te laten betalen. Een ‘bedrag ineens’. Wilt u hier meer over weten, neem contact op met Pensioenfonds Campina. Daar kunnen ze u verder helpen.

Volledigheidshalve zij vermeld dat de ingangsdatum hiervoor inmiddels is uitgesteld tot 1 juli 2024.

        __________


Veel informatie tijdens een goed bezochte Algemene Leden Vergadering (ALV)


De jaarlijkse ALV van VGC die zoals gebruikelijk door ongeveer honderd leden werd bezocht, stond voornamelijk in het teken van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De bijeenkomst vond plaats op 20 april in Vught.

Voorzitter Toon van Hooijdonk ging na zijn openingswoord in op de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar ontplooid heeft. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken lag de nadruk in het afgelopen jaar op het verzamelen van kennis over de WTP en de interpretatie ervan. Penningmeester Ed van Gastel gaf toelichting op het financiële reilen en zeilen van VGC en presenteerde de begroting 2023. Nadat Cees de Wit verslag had uitgebracht over de bevindingen van de kascommissie werd het bestuur onder applaus van de aanwezigen gedechargeerd voor het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar.


In een helder betoog zette Atze Schaap vervolgens de hoofdlijnen van de WTP uiteen. Conclusies waren onder meer dat de door de wetgever beoogde transparantie niet bereikt is en dat er aan de invoering nog vele haken en ogen zitten. De nieuwe wet, die overigens nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, vertoont nog vele aspecten waarvoor aanvullende wetgeving gewenst is.


Cor Spaans, directeur van de Stichting Pensioenfonds Campina (SPC), ging vervolgens in op de actuele status van het fonds. Hij praatte zijn toehoorders bij over het verloop van het aantal rechthebbenden, de dekkingsgraad en de jaarlijkse uitkeringen en liet projecties naar de toekomst daarvan zien.


De voorzitter van SPC, Martien van den Hoven, hield zijn gehoor vervolgens voor welke besluiten het bestuur van SPC binnen afzienbare tijd moet nemen: de keuze voor het WTP-regime of het de huidige wettelijke kader en de toekomstige status van SPC. Over het eerste onderwerp zal op korte termijn een beslissing moeten worden genomen. De besluitvorming over het tweede onderwerp is minder dringend. Het bestuur van SPC zal zich hierbij laten bijstaan door externe deskundigen.


Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten, vond er een gezellig samenzijn plaats met aansluitend een lunch. In de komende Nieuwsbrief zal uitvoerig verslag worden gedaan van deze ALV.


Het verslag van de ALV en de presentaties van de sprekers kunt u vinden op de pagina Alg. Leden Vergadering. ( linker kolom , 8e rubriek van boven )


Het bestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst.

__________


Opnieuw naar de rechter


Op de website van de Stichting Pensioenfonds Campina is op 28 februari de nieuwe Nieuwsbrief van het fonds gepubliceerd. Hierin wordt gemeld dat het fonds opnieuw een rechtszaak tegen Royal FrieslandCampina begint. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in september 2022 is door het fonds geprobeerd een oplossing te treffen met Royal FrieslandCampina maar de onderneming heeft dit afgewezen. Het bestuur van het fonds heeft daarop besloten een nieuwe juridische procedure te beginnen om via de rechter een redelijke vergoeding toegewezen te krijgen.

Wij houden u via de website van VGC en de Nieuwsbrief van VGC zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.


U kunt de Nieuwsbrief digitaal lezen op de website van het fonds. Zie groene knop hieronder.

Kies in het Menu in de linker kolom, Nieuws en vervolgens onder: 2023 de bovenste regel, 28 feb. Nieuwsbrief nr. 34.

________

 


Zie linker kolom onder rubriek: Nieuwsbrieven,      laatste Nieuwsbrief nr. 62