Welkom op de website van de VGC  ______________________________________  

Uitnodiging bijwonen Pensioendebat op

                       3 maart 2021 

De gezamenlijke seniorenorganisaties organiseren 3 maart 2021 van 14.00 tot 17.00 uur een digitaal pensioendebat. 

Vertegenwoordigers van 7 politieke partijen (VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, PvdA en 50Plus) zijn uitgenodigd om, op basis van door ons van tevoren gestelde vragen, een inleiding van maximaal 5 minuten te houden. Daarna zullen door vertegenwoordigers van de 6 seniorenorganisaties vragen worden gesteld en/of opmerkingen worden gemaakt die aan de politieke partijen ter beantwoording worden voorgelegd.

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden nodigt u van harte uit dit digitale debat bij te wonen.

U wordt verzocht zich uiterlijk 1 maart 2021 aan te melden. 

Hiertoe dient u de volgende gegevens: 

a) Naam vereniging, b) uw naam, c) uw eigen emailadres,

per mail aan te leveren aan het secretariaat:              secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

De link met de benodigde instructies voor dit Zoom Webinar zal op maandag 1 maart 2021 worden verzonden. Deelnemers kunnen dan van huis uit hun inbreng leveren en aan het debat meedoen.

 ______________________________________________________________

Rechter stelt Stichting Pensioenfonds Campina in het gelijk 

Op 9 februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

Inzet van het geschil is een financiële vergoeding van de werkgever bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen. Op moment van opzegging verkeerde het pensioenfonds in een herstelsituatie, dat wil zeggen een dekkingsgraad lager dan 104%. Een gesloten pensioenfonds ontvangt geen premies meer voor nieuwe pensioenopbouw en de herstelkracht is hierdoor beperkt, waardoor pensioenen minder kunnen worden geïndexeerd. De werkgever heeft ten tijde van de opzegging geweigerd een vergoeding te betalen.

Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële vergoeding gegeven. De gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds Campina hebben mede daardoor een grote indexatieachterstand opgelopen ten opzichte van dezelfde deelnemers in de pensioenregeling van Avéro Achmea.

Het hof is van oordeel dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstig gepensioneerden van het pensioenfonds. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en slapers is opgenomen.

Het hof veroordeelt FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade die het gevolg is van opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoeveel de schade is, dat moet nu worden bepaald.                                               __________________________________________________________

       Contributie 2021

Als u de contributie voor 2021 op eigen initiatief gaat betalen, wilt u er dan alstublieft aan denken dat  het bedrag voor  2021 € 16 is, en geen € 20.                                                                Voor aspirant-leden is de contributie € 8.                                 

Het IBAN bankrekeningnummer is: NL12 RABO 0127 077405              t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden Campina. _________________________________________________________________

       Algemene Leden Vergadering 2021 

Voor het tweede jaar op rij is het helaas niet mogelijk om de Algemene Leden Vergadering (ALV) op de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden. Op de geplande datum van 21 april zullen de beperkingen naar verwachting nog steeds zodanig zijn, dat samenkomsten van grote groepen niet zijn toegestaan. 

Na rijp beraad heeft het bestuur daarom besloten om dezelfde oplossing te kiezen als vorig jaar, namelijk een schriftelijke ALV. Uiterlijk begin april zult u hierover een uitgebreide Nieuwsbrief ontvangen. In deze Nieuwsbrief zal al het belangrijke verenigingsnieuws te lezen zijn en u krijgt daarbij alle gelegenheid om uw stem te laten horen. 

Zoals u via de media ongetwijfeld vernomen heeft, is er eind vorig jaar door de sociale partners en minister Koolhaas een pensioenakkoord gesloten. Op dit moment is het nog volstrekt onduidelijk wat dat voor de Stichting Pensioenfonds (SPC) en dus voor u gaat betekenen. Het bestuur van SPC verdiept zich thans in de voorstellen en zal vervolgens besluiten gaan nemen over de keuzes die er dienaangaande gemaakt gaan worden.

Het bestuur van VGC heeft het voornemen om in het najaar -indien alle beperkingen zijn opgeheven - over dit onderwerp een bijeenkomst voor leden te organiseren. De directeur van SPC zal hiervoor als spreker worden uitgenodigd. Via streaming kunnen leden die niet aanwezig kunnen zijn de bijeenkomst thuis volgen. Nadere informatie hierover volgt als hier meer over bekend is.                                                                                                                                                                                     19 januari 2021                                                                     Bestuur VGC                      _____________________________________________________________________ 

Kortingsregeling Centraal Beheer 

Ook als gepensioneerde kunt u gebruik maken van de kortingsregelingen die Royal FrieslandCampina met Centraal Beheer heeft afgesproken. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Centraal Beheer en laat weten dat u ex-werknemer van Royal FrieslandCampina of een van haar rechtsvoorgangers bent.            _____________________________________________________________________

Veel plezier in Uw zoektocht rondom het Pensioen, en de voormalige medewerkers van Campina: de VGC !

Introductie:

In het jaar 2000 werden de gepensioneerden van Campina geconfronteerd met een kortingsmaatregel op de jaarlijkse inflatie van de pensioenen (indexatie genaamd). Dit wekte zoveel verontwaardiging, dat het voor een aantal gepensioneerden dé reden was om een belangenvereniging op te richten, die kon opkomen voor haar pensioenrechten. De pensioenrechten en toezeggingen die in het werkzame leven waren opgebouwd, en vastgelegd!

Zo werd in 2001 de 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' opgericht (afgekort VGC). En reeds snel was er sprake van een groot aantal leden, die actie wilde voeren voor het behoud van hun rechten. Via het actieplan 2004 werden tegen de werkgever procedures in gang gezet , hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overeenkomst waarbij een deel van het verlies aan indexatie werd gecompenseerd. Tevens kregen de gepensioneerden meer zeggenschap in de bestuursorganen van het Campina Pensioenfonds.

De Vereniging legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Via de Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, zowel binnen het pensioenfond als binnen de VGC. 

In 2018 is de naam gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', waardoor ook medewerkers van RFC die pensioenrechten hebben in het 'Pensioenfonds van Campina' aspirant-lid  kunnen worden van de VGC.

Via deze website vindt U alle nieuws, activiteiten en veel informatie.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

De vereniging telt nu ruim 1500 leden.

Mocht U nog geen lid of aspirant-lid zijn, en na kennisname van deze informatie, lid (c.q. aspirant-lid) willen worden? Dan kunt U dat meteen allemaal via deze website regelen:

 klik dan HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail