Welkom op de website van de VGC  ________________________________________

Algemene Leden Vergadering 2020 geslaagd

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020 die door de coronacrisis schriftelijk heeft moeten plaatsvinden, is succesvol verlopen. Door de crisis was het niet verantwoord om op de gebruikelijke wijze in Vught te vergaderen en daarom had het bestuur besloten tot een schriftelijke vergadering. Alle leden waren vooraf middels Nieuwsbrief 55 (779 leden per post en 577 leden per e-mail) hierover geïnformeerd. Bij de Nieuwsbrief was een stembiljet gevoegd zodat de leden hun mening over de bestuursvoorstellen konden kenbaar maken.

 

Van de in totaal 1.356 verstuurde stembiljetten heeft het secretariaat er 304  ofwel ruim 22% terugontvangen. Als dit aantal vergeleken wordt met het gebruikelijke aantal deelnemers aan de reguliere ledenvergaderingen van circa 100, dan kan gesproken worden van een geslaagde oplossing.

Een ruime meerderheid van de leden die hun stem hebben uitgebracht, meer dan 90%,  kon zich verenigen met de bestuursvoorstellen. Er werden ook enkele kritische kanttekeningen gemaakt en suggesties gedaan. In de komende Nieuwsbrief zal uitvoerig worden ingegaan op de inhoud van de ontvangen stembiljetten.  Het bestuur stelt zich ten doel deze Nieuwsbrief voor het einde van dit jaar te laten verschijnen.

21 oktober 2020

Bestuur VGC     

-_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw op deze site ( zie linker kolom, 7e van onder) de pagina: Zuivelgeschiedenis met twee interessante artikelen van Jos Lankveld.

 


 

 

___________________________________________________________

Veel plezier in Uw zoektocht rondom het Pensioen, en de voormalige medewerkers van Campina: de VGC !

Introductie:

In het jaar 2000 werden de gepensioneerden van Campina geconfronteerd met een kortingsmaatregel op de jaarlijkse inflatie van de pensioenen (indexatie genaamd). Dit wekte zoveel verontwaardiging, dat het voor een aantal gepensioneerden dé reden was om een belangenvereniging op te richten, die kon opkomen voor haar pensioenrechten. De pensioenrechten en toezeggingen die in het werkzame leven waren opgebouwd, en vastgelegd!

Zo werd in 2001 de 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' opgericht (afgekort VGC). En reeds snel was er sprake van een groot aantal leden, die actie wilde voeren voor het behoud van hun rechten. Via het actieplan 2004 werden tegen de werkgever procedures in gang gezet , hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overeenkomst waarbij een deel van het verlies aan indexatie werd gecompenseerd. Tevens kregen de gepensioneerden meer zeggenschap in de bestuursorganen van het Campina Pensioenfonds.

De Vereniging legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Via de Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, zowel binnen het pensioenfond als binnen de VGC. 

In 2018 is de naam gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', waardoor ook medewerkers van RFC die pensioenrechten hebben in het 'Pensioenfonds van Campina' aspirant-lid  kunnen worden van de VGC.

Via deze website vindt U alle nieuws, activiteiten en veel informatie.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

De vereniging telt nu ruim 1500 leden.

Mocht U nog geen lid of aspirant-lid zijn, en na kennisname van deze informatie, lid (c.q. aspirant-lid) willen worden? Dan kunt U dat meteen allemaal via deze website regelen:

 klik dan HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail