Structuur van de Bestuursorganen bij St. Pensioenfonds Campina.

De Visitatiecommissie heeft tot taak eens per jaar het functioneren van het fonds kritisch te beoordelen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de beleidsprocedures en bestuursprocessen, de wijze waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd en de wijze waarop het fonds omgaat met de risico's op langere termijn. Legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag.

Visitatiecommissie

Onafhankelijke Externen

met 3 drie
 onafhankelijke deskundigen:

D. Horsmeier
A.Th. van Hulst (v.z.)
P. Priester


Het Verantwoordingsorgaan: met vertegenwoordigers van de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers, dat jaarlijks een oordeel geeft over het door het bestuur van het pensioenfonds uitgevoerde beleid en dat met betrekking tot een aantal bepaalde zaken het recht heeft om het bestuur te adviseren/akkoord te geven.

Het Verantwoordingsorgaan:

Namens de Gepensioneerden:
Martien van den Hoven  *)
Cees de Wit  *)                                                                       Cees Verstijnen  *)

Namens de Werknemers:
Henri van Ruremonde

Namens de Werkgevers:
Marco van Veen


Pensioenfonds Bestuur: Het hoogste orgaan van een stichting dat verantwoordelijk is voor het bereiken van het doel van de stichting. Voor de operationele zaken is het dagelijks bestuur, bestaande uit enige bestuursleden en de directeur, verantwoordelijk.

Het Pensioenfonds Bestuur:

Namens de Gepensioneerden:
Cees de Ridder  *)
Frank Verveld  *)

Namens de Werknemers:
Jan Adriaanse
Simon Molenaar
Vacature                                                                         Vacature

Namens de Werkgevers:
Ton Fakkert                                                                     Vacature

Pensioenbureau:

Cor Spaans   -  directeur


Raad van Toezicht:

J. Breen  -  voorzitter                                                          Mevr.  J.  Malelski                                                                         C. Tromp


*)  lid van VGC

Naar de site van Pensioenfonds Campina, klik : HIER


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail