Indexaties, die langzamerhand weer aan de orde komen bij  Stichting Pensioenfonds Campina

Onze pensioenuitkering is per 1 jan. 2020 verhoogd met 0,3%

De beleidsdekkingsgraad, de grootheid die bepalend is voor indexatie, bedroeg per eind oktober 2019 112,1 %. Op grond hiervan heeft het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Campina besloten om de bruto pensioenen per            1 januari 2020 met 0,3% te verhogen. Als de beleidsdekkingsgraad 126% of hoger is, kan een volledige indexatie worden gegeven.

De verhoging komt ten goede aan alle oud-werknemers (slapers) en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd bij ons pensioenfonds. Pensioengerechtigden ontvangen in januari 2020 de hogere bruto uitkering. 

De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, wordt bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de pensioenaanspraken kunnen/mogen worden aangepast. Alleen als de middelen toereikend zijn, worden de pensioenen aangepast. De wet stelt beperkingen ten aanzien van het uit te voeren toeslagbeleid. De toeslagverlening dient duurzaam en toekomstbestendig te zijn, waarbij de in enig jaar te verlenen toeslag alleen mag worden doorgevoerd, indien kan worden aangetoond dat deze toeslag naar verwachting ook in de toekomst blijvend kan worden verleend. Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat een (niet-volledig herverzekerd) pensioenfonds bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% geen voorwaardelijke toeslag mag verlenen.

_____________________________________________________________________  1 april 2019

Kleine indexering

U heeft vast opgemerkt dat uw netto pensioenuitkering in januari 2019 hoger was dan in december 2018. Dit kwam niet alleen door de aanpassing van de belastingtarieven maar vooral door de kleine indexering die SPC heeft toegepast. De financiële positie van SPC liet toe dat onze pensioenen met ingang van januari 2019 met 0,6% zijn verhoogd. Weliswaar geen spectaculaire verbetering, maar omdat we dagelijks lezen over het uitblijven van het pensioenakkoord en de dreigende korting bij grote fondsen, is het toch aangenaam dat SPC niet hoeft te korten maar een kleine verhoging heeft kunnen toepassen. 

Beperkte toeslagverlening per 1 januari 2018

Het "Pensioenfonds Campina" meldt op haar website dat in 2017 de financiële positie van Pensioenfonds Campina verder is verbeterd.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 110,9% per eind 2017. Dit was per eind 2016 nog 101.9.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds volgens de wet de pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 125 -130% (afhankelijk van de rente) mag er een volledige toeslag worden verleend.

 Het Pensioenfonds Campina meldt nu dat onze pensioenen per 1 januari 2018 met 0,1% worden verhoogd. Deze verhoging is van toepassing op alle oud-werknemers en pensioengerechtigden van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van "St.  Pensioenfonds Campina"

 Hoewel de verhoging van 0.1% (dit is 1/1000e toename van het pensioen t.o.v. 2017.....!!) niet zo indrukwekkend is, kan men constateren dat na 9 jaar (!) zonder enige indexatie, er nu eindelijk sprake is van een minimale vergoeding van inflatie. Deze ontwikkeling is wellicht positief te noemen, maar is qua euro's vrijwel nihil.

Ook is te constateren dat in 2017 de beleidsdekkingsgraad met 9% is toegenomen, en dat is een flinke stijging. Mocht deze ontwikkeling doorzetten, dan wordt het zicht op een echte compensatie voor inflatie toch iets beter!


ONDERTUSSEN......

Ondertussen rommelt het rond de rekenrente voor pensioenfondsen. In aanloop naar de evaluatie van de wettelijke spelregels voor pensioenfondsen, het zogeheten Financieel Toezichtskader (FTK) in de 2e Kamer (later dit jaar), klinkt weer vaker een oproep om de rekenrente aan te passen. Dat zal de dekkingsgraden van de fondsen ten goede komen. De koppeling aan de risicovrije rente is volgens pensioendeskundigen (w.o. Frijns, één van de ontwikkelaars van het nieuwe FTK in 2015) 'niet logisch', omdat er gekort mag worden op pensioenen als de dekkingsgraad te laag is. Pensioen is dus niet-risicovrij en zou daarom tegen een niet-risicovrije rente gewaardeerd moeten worden. Daar is zeker wat voor te zeggen! Ze pleiten daarom voor een andere rekenrente, één die hoger is dan de marktrente, maar wel lager dan de verwachte rendementen van de pensioenfondsen. Frijns komt dus terug op zijn advies van 2015........

Zij wijzen er daarnaast op dat het internationaal gebruikelijk is om pensioenfondsen met een opslag op de risicovrije rente te laten rekenen. Bij die internationale praktijk zou Nederland zich moeten aansluiten.

Ook de vakcentrales FNV en VCP pleitten in een brief aan de Tweede Kamer voor een 'stabielere rekenrente' voor pensioenfondsen. Bij de evaluatie van het FTK zou de  macro-stabiele rente een nieuwe kans moeten krijgen. Wordt vervolgt................

(zie ook onze Column onder "Pensioen en lage rente")

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail