Welkom op de website van de VGC ______________________________________   

Hoge Raad stelt Stichting Pensioenfonds Campina in het gelijk

Op de website van ons pensioenfonds is heden onderstaand bericht verschenen.

Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak in cassatie gedaan in de juridische procedure tussen Stichting Pensioenfonds Campina en de werkgever Koninklijke FrieslandCampina. De Hoge Raad heeft de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van februari 2021 geheel in stand gelaten. Daarmee is die uitspraak onherroepelijk geworden.

Het Gerechtshof had geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds Campina per 1 januari 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenen. Sinds 2015 is Pensioenfonds Campina een gesloten fonds en het ontvangt geen pensioenpremies meer voor nieuwe pensioenopbouw. De herstelkracht van een gesloten pensioenfonds is hierdoor beperkt, waardoor uiteindelijk de pensioenen minder snel kunnen worden geïndexeerd. Op moment van opzegging verkeerde Pensioenfonds Campina in ‘zwaar weer’ met een dekkingsgraad lager dan 104%.

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstige gepensioneerden van Pensioenfonds Campina. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO, waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers (‘slapers’) is opgenomen. Het Gerechtshof veroordeelde FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade als gevolg van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoe groot de schade is, wordt de komende tijd voorbereid en uitgewerkt. Over de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

__________________________________________________________

Gewijzigde statuten van kracht

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen. In het verslag van deze vergadering kunt u daar de details over lezen.

Op 24 juni 2022 zijn de nieuwe statuten bij een notaris gepasseerd en daarmee officieel van kracht geworden. Onder Doelstelling en Statuten (linker kolom) kunt u de gewijzigde statuten inzien.

__________________________________________________________

Hervorming Nederlands pensioenstelsel

De Tweede Kamer zal binnenkort  de wet waarin de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel geregeld wordt, in behandeling nemen. 

Veel deskundigen en belangenorganisaties hebben er grote twijfel over of de nieuwe wet de juiste remedie is tegen het stelsel zoals we dat nu kennen.

De Koepel Gepensioneerden, een samenwerkingsverband van verenigingen als VGC, heeft samen met andere ouderenorganisaties onder de naam Seniorencoalitie het initiatief genomen om een petitie te organiseren waarin de Tweede Kamer verzocht wordt om het wetsvoorstel in zijn huidige vorm niet goed te keuren. De Seniorencoalitie is van oordeel dat in de nieuwe wet de belangen van ouderen te weinig gewaarborgd zijn. 

Het bestuur van VGC stelt u middels dit bericht in kennis van dit initiatief. Indien u overweegt om deze petitie te ondertekenen, klik dan deze link aan:

https://petities.nl/petitions/pas-de-pensioenwet-aan?locale=nl

U kunt op deze pagina lezen wat de inhoud is van de petitie en u kunt, indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen, de petitie digitaal ondertekenen. 

_______________________________________________________

Verhoging pensioenen met 3,1% per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 verhoogt Pensioenfonds Campina de pensioenen van pensioengerechtigden en oud-werknemers van (Friesland)Campina. De financiële positie van het pensioenfonds is in 2021 sterk verbeterd. Op de peildatum 31 oktober 2021 is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) gestegen naar 123,9%.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% mag een pensioenfonds de pensioenen verhogen (officieel: een toeslag verlenen). Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan circa 125%, mag er een volledige toeslag worden verleend. Voor de bepaling van de toeslagverlening wordt rekening gehouden met de gemiddelde prijsstijging per eind oktober.

Uw bruto pensioen is per 1 januari 2022 met 3,1% verhoogd. De gemiddelde prijzen stegen in de 12-maands periode t/m oktober 2021 met 3,3%. Dat betekent dat het fonds net niet de gehele prijsstijging kan compenseren.

De verhoging komt ten goede aan alle pensioengerechtigden en oud werknemers van (Friesland)Campina, die pensioen hebben opgebouwd óf ontvangen van Pensioenfonds Campina.

De opbouw van pensioenen van arbeidsongeschikten en werknemers, die nog in dienst zijn bij FrieslandCampina, worden bij ons pensioenfonds niet verhoogd. Voor deze groepen heeft de werkgever andere afspraken gemaakt.

(Bron: website SPC) 

_____________________________________________________________________ 

 


Sinds enige tijd is VGC als vereniging lid van de Koepel GepensioneerdenDe gedachte achter dit lidmaatschap is dat individuele verenigingen als de onze te klein zijn om alle relevante informatie die voor ouderen van belang zijn te volgen en om gehoord te worden in Den Haag. In de afgelopen twee jaar is ons gebleken dat dit lidmaatschap nuttig is. De Koepel beschikt over veel deskundigheid op het gebied van pensioenen en andere onderwerpen die voor mensen in onze leeftijdscategorie van belang zijn. Over ontstaan en over haar werkzaamheden laten we de Koepel onderstaand zelf aan het woord.  


‘Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangen-verenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij Koepel Gepensioneerden zijn aangesloten de KBO-Brabant en FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereniging. Bovendien werkt de Koepel Gepensioneerden intensief samen met de landelijke ouderen-organisaties KBO-PCOB en NOOM. Koepel Gepensioneerden is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkings -verbanden, zoals met de ANBO, waarin Koepel Gepensioneerden participeert.’ 


Op de site van de Koepel vindt u veel interessante informatie over de activiteiten en de actuele thema’s. Het is zeer de moeite waard om deze site een keer te bezoeken. Ga hiervoor naar www.koepelgepensioneerden.nl

__________________________________________________________

Bent u een voormalige medewerker van Campina, heeft u pensioenrechten bij Stichting Pensioenfonds Campina en bent u nog geen lid van VGC? Dan nodigen wij u uit om u bij ons aan te sluiten.

Waarom is het voor u en uw voormalige collega’s belangrijk om lid te zijn van VGC: 

- VGC heeft vertegenwoordigers in diverse bestuurslagen van Pensioenfonds Campina en kan daardoor de stem van de gepensioneerden en toekomstig-gepensioneerden bij ons pensioenfonds laten doorklinken.

- VGC is aangesloten bij de landelijke Koepel Gepensioneerden en kan via afvaardiging en vertegenwoordiging meepraten en -denken over pensioenzaken in Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van het pensioenakkoord.

- VGC heeft in het verleden successen behaald in conflicten met de werkgever. Deze acties hebben behoorlijk financieel resultaat gehad en bereikt is dat kortingen op onze pensioenen tot op heden zijn voorkomen.

- VGC organiseert jaarlijks een Algemene Leden Vergadering waar de leden worden geïnformeerd over actuele pensioenzaken. Aansluitend is er dan gelegenheid om voormalige collega’s te ontmoeten.

- VGC stuurt minimaal twee keer per jaar een Nieuwsbrief aan haar leden.

- VGC organiseert eens per jaar voor leden en hun partners een themamiddag. Op luchtige wijze wordt dan een onderwerp belicht dat voor ouderen interessant is. Het sociale aspect van deze middag is ook belangrijk. Met een glaasje en een hapje kunt u met uw voormalige collega’s herinneringen ophalen en contacten vernieuwen.

- VGC onderhoudt een website met actuele ontwikkelingen en zaken uit het verleden. 

Het lidmaatschap van VGC is spotgoedkoop! Leden (ex-medewerkers die niet meer in actieve dienst zijn bij Royal Friesland Campina) betalen € 16 per jaar en aspirant-leden (ex-medewerkers die nog wel in actieve dienst zijn bij Royal Friesland Campina) betalen slechts € 8 per jaar. 

Aarzel niet! Kom op voor de pensioenbelangen van uzelf en van uw voormalige collega’s. 

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen (zie Linker kolom, 10e regel van onder: Lid worden van VGC) en toe te zenden aan het secretariaat van de VGC. 

Dit kan per e-mail: vgcampina@hotmail.com  of   per brief naar:  Dorpsstraat 81,   5735 EC      AARLE-RIXTEL. 

Aanmelden via de website: www.vgcampina.nl/lidmaatschap is ook mogelijk.                 ____________________________________________________________________

Veel plezier in Uw zoektocht rondom het Pensioen, en de voormalige medewerkers van Campina: de VGC !

Introductie:

In het jaar 2000 werden de gepensioneerden van Campina geconfronteerd met een kortingsmaatregel op de jaarlijkse inflatie van de pensioenen (indexatie genaamd). Dit wekte zoveel verontwaardiging, dat het voor een aantal gepensioneerden dé reden was om een belangenvereniging op te richten, die kon opkomen voor haar pensioenrechten. De pensioenrechten en toezeggingen die in het werkzame leven waren opgebouwd, en vastgelegd!

Zo werd in 2001 de 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' opgericht (afgekort VGC). En reeds snel was er sprake van een groot aantal leden, die actie wilde voeren voor het behoud van hun rechten. Via het actieplan 2004 werden tegen de werkgever procedures in gang gezet , hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overeenkomst waarbij een deel van het verlies aan indexatie werd gecompenseerd. Tevens kregen de gepensioneerden meer zeggenschap in de bestuursorganen van het Campina Pensioenfonds.

De Vereniging legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Via de Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, zowel binnen het pensioenfond als binnen de VGC. 

In 2018 is de naam gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', waardoor ook medewerkers van RFC die pensioenrechten hebben in het 'Pensioenfonds van Campina' aspirant-lid  kunnen worden van de VGC.

Via deze website vindt U alle nieuws, activiteiten en veel informatie.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

De vereniging telt nu ruim 1500 leden.

Mocht U nog geen lid of aspirant-lid zijn, en na kennisname van deze informatie, lid (c.q. aspirant-lid) willen worden? Dan kunt U dat meteen allemaal via deze website regelen:

 klik dan HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail