Doelstellingen en Statuten

        Toelichting Statutenwijziging (zie *1)

Aanleiding tot de statutenwijziging

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. De WBTR is het sector-overstijgende antwoord van de wetgever op de vraag naar maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector. 

Vanaf het moment dat de WBTR in werking treedt, is het o.a. voor stichtingen en verenigingen verplicht om in de statuten te voorzien in een regeling voor gevallen van belet (tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (vacature) van alle bestuurders. 

De belangrijkste wijzigingen

Naast de wijzigingen die de WBTR voorschrijft, zijn er in het voorstel dat ter tafel lig enkele kleine praktische aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld de naam van onze vereniging in artikel 1.1., de invoeging van het woord collectieve in artikel 3a en de invoering van het woord organisaties in artikel 4d. 

Het artikel 5.3. geeft een wat uitgebreidere beschrijving van het begrip begunstigers dan het oude artikel 5.3. 

De artikelen 10.6 t/m 10.9 zijn zodanig gewijzigd dat daarmee de in de loop der jaren gegroeide praktijk beter wordt weerspiegeld 

In de artikelen 10.11 t/m 10.14, 13.2.d  en in 16.1 zijn de WBTR-vereisten vastgelegd. 

Artikel 13.4 is opnieuw geactualiseerd naar het digitale tijdperk waarin we nu leven. 

In artikel 15.4 zijn bepalingen neergelegd waarin de stemprocedure wordt geregeld die van kracht is indien het door omstandigheden niet mogelijk is om een fysieke ALV te houden. Dit naar aanleiding van de oplossingen die gekozen zijn bij de schriftelijke ALV’s van 2020 en 2021.   

In artikel 19 is het begrip Huishoudelijk Reglement vervangen door Bestuursreglement


(*1) zie PDF-bestand hierna: Voorstel nieuwe statuten voor ALV 

______________________________________________

Beleidsnotitie van de 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', kortweg VGC:


In de statuten van de 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina' wordt de doelstelling van de vereniging als volgt geformuleerd:

Het doel van de Vereniging is:

  1. Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden ten aanzien van pensioenaangelegenheden;
  2. Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden op sociaal-economisch terrein;
  3. Het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden en aspirant leden van de Vereniging.

Dit doel tracht de vereniging te bereiken door:

  • Het onderhouden van een regelmatig contact tussen Bestuur van de Vereniging, Bestuur van het "Pensioenfonds Campina"  en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds;
  • Het uitgeven van een periodiek, de Nieuwsbrief, ten behoeve van informatie en voorlichting aan en communicatie met de leden / aspirant leden van de Vereniging;
  • Het inwinnen van adviezen ten behoeve van de Vereniging bij terzake kundige personen of instellingen;
  • Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden door vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur van het Pensioenfonds
  • Het samenwerken met andere verenigingen van gepensioneerden, die een gelijksoortige doelstelling hebben;
  • Het voeren van promotie ten behoeve van de Vereniging, in de richting van de nog werkenden bij Royal Friesland Campina;
  • Het bevorderen van het onderling contact tussen de leden / aspirant leden en het activeren, dat leden en aspirant leden - waar nodig - elkaar met raad en daad kunnen bijstaan.
Via onderstaande LINK kunt U de STATUTEN
 (incl. laatste wijziging) downloaden en printen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail