Op deze Pagina worden de Actuele Zaken weergegeven :

 

____________________________________________________________________ mei 2019

Pensioenfonds Campina (SPC) krijgt geen extra vergoeding na opzegging uitvoeringsovereenkomst

 

SPC heeft geen recht op een schadevergoeding van FrieslandCampina. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam begin mei 2019.

In 2013 beëindigde FrieslandCampina de uitvoeringsovereenkomst met SPC per 1 januari 2015. Het pensioenfonds eiste een aanvullende schadevergoeding van de werkgever, omdat het fonds op het moment van opzeggen in een herstelsituatie zat en daarmee naar eigen zeggen kwetsbaar was.

Bovendien had FrieslandCampina volgens het pensioenfonds, wel de portemonnee getrokken bij de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst met verzekeraar Avéro Achmea per 2015, waar de ex-werknemers van FrieslandFoods waren ondergebracht. FrieslandCampina zou toen €64 mln hebben toegezegd om de indexatieambitie op peil te houden. Een geval van ongelijke behandeling, volgens SPC.

SPC vond dat de opzegging van zijn eigen uitvoeringsovereenkomst zonder een extra vergoeding onrechtmatig was. Volgens het fonds had het bedrijf de verwachting gewekt van ‘een totaaloplossing’ zoals bij Avéro Achmea. FrieslandCampina wees alle aansprakelijkheid af, waarna SPC in 2017 naar de rechter te stapte.

Het fonds wilde een verklaring van de rechter dat FrieslandCampina onrechtmatig had gehandeld door geen extra schadevergoeding in het vooruitzicht te stellen bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Volgens SPC was dit redelijk geweest en verwees daarvoor naar een geschil tussen werkgever Alcatel-Lucent en zijn voormalige pensioenfonds. Hoe hoog de schade is die SPC claimt, wordt uit de uitspraak van de rechter niet duidelijk.

De rechtbank oordeelde dat noch uit de uitvoeringsovereenkomst noch uit de feiten en omstandigheden bleek dat FrieslandCampina een schadevergoeding moet betalen aan SPC. De uitvoeringsovereenkomst bood de mogelijkheid van opzeggen en de voorwaarden daarvoor waren gedetailleerd vastgelegd. Een aanvullende schadevergoeding vanwege ‘redelijkheid en billijkheid’ was daarom niet aan de orde.

Ook vond het de rechter dat het pensioenfonds geen recht had op dezelfde afhandeling die FrieslandCampina overeenkwam met Avéro Achmea. Dat contract zag er immers anders uit met andere betalingsverplichtingen voor het bedrijf. De vordering van SPC werd daarom afgewezen.

Het bestuur van SPC zegt dat het de uitspraak van de rechtbank bestudeert en zich beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

____________________________________________________________________

Carel van der Velde overleden

Op 9 april 2019 overleed te Enschede Carel van der Velde op 78-jarige leeftijd. Carel heeft grote verdiensten gehad voor VGC. Hij was medeoprichter, gedurende vele jaren bestuurslid en vertegenwoordigde onze vereniging in het bestuur en het Verantwoordingsorgaan van SPC. Ook was hij de ontwerper van deze website. Carel was zeer deskundig op het gebied van pensioenen en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de successen die door VGC in de onderhandelingen met de werkgever behaald zijn. Naast zijn deskundigheid was Carel een zeer aimabel mens. Zijn inbreng en zijn persoonlijkheid zullen zeer gemist worden. Het bestuur van VGC leeft mee met zijn familie. 

Bestuur VGC

_________________________________________________________________

Themamiddag: "Woonvormen voor ouderen"

18 september 2018 vond in Tilburg de eerste VGC - themamiddag plaats. Het onderwerp was deze middag: "Woonvormen voor ouderen". Zowel het verslag (Word) als de presentatie (PDF) van deze middag vind je terug via de linkerkolom, op de 12e rij van boven, in de rubriek: VGC-Themadagen.  

_________________________________________________________________

15 mei 2018

De PRIVACY VERKLARING van de VGC

VGC heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels (van kracht vanaf 25 mei 2018) m.b.t. persoonsgebonden informatie. Elders op deze site vindt u de details op de pagina "Privacyverklaring" 

(pagina in de linkerkolom op 2e plaats van onderen)

19 april 2018  

Wijziging naam

 'Vereniging  Gepensioneerden Campina'

De naam van de 'Vereniging Gepensioneerden Campina' wordt gewijzigd in VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina. Aldus besloten in de Algemene Ledenvergadering. De naam VGC blijft in stand. Wel wordt het hierdoor mogelijk dat ook (nog) niet-gepensioneerden lid kunnen worden. Zie daarvoor in de linkerkolom de informatie onder "Lidmaatschap" en "AspirantLidmaatschap"

 Actieven kunnen dus Aspirant-lid worden

Als u nog in dienst bent bij Royal Friesland Campina en u heeft pensioenrechten opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Campina, dan kunt u aspirant-lid worden van onze vereniging. Aspirant-leden hebben binnen VGC geen stemrecht maar kunnen wel aan alle activiteiten deelnemen. Gewoon lid worden is voor actieve medewerkers van Royal Friesland Campina helaas juridisch niet haalbaar, gezien de status die VGC heeft als partner in diverse overlegcolleges en als kandidaat-stellende organisatie hiervoor. De contributie voor aspirant-leden is de helft van de contributie voor gewone leden.

 Een nieuw onderwerp op de site:

"VGC-ers en hun Hobby"

Zie daarvoor in de onderwerpen (op de pagina in de linkerkolom op de 7e plaats van onderen)

Kandidaatstelling voor het  Bestuur namens de gepensioneerden:

Recent  is een positie beschikbaar in het bestuur van Stichting Pensioenfonds Campina namens de pensioengerechtigden. De zittingstermijn van het huidig lid van het bestuur, de heer F. (Frank) Verveld, loopt op 1 januari 2018 af. Frank Verveld wordt namens de Vereniging van Gepensioneerden Campina (VGC) herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn van 4 jaar.

Nieuw lid verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden

Ben Reusken heeft te kennen gegeven dat hij zijn deelname aan het Verantwoordingsorgaan per 1 juli 2017 wil beëindigen.
Ons lid Martien van den Hoven is door de VGC voorgesteld als nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan bij het Pensioenfonds.
Ook andere gepensioneerden konden zich als kandidaat-lid aanmelden. Dit blijkt niet aan de orde te zijn geweest, zodat Martien van den Hoven m.i.v. 1 juli 2017 is benoemd in het Verantwoordingsorgaan. 

Nieuwsbrief gaat glijdend over van papier naar digitaal (Attentie!)

De kosten van het drukken en verzenden van de nieuwbrieven drukt zwaar om het budget van VGC. Het bestuur heeft daarom, na enig onderzoek en rondvragen, besloten om een begin te maken met digitalisering. Maar omdat het bestuur begrijpt dat digitalisering voor veel oudere leden ongewenst is, is besloten om de papieren nieuwsbrieven voor leden die dit op prijs stellen, in stand te houden. De aanpak is als volgt:

  • Iedereen die zich vanaf heden aanmeldt als lid van VGC, krijgt de nieuwbrieven digitaal toegezonden.
  • Bestaande leden zal worden gevraagd of zij interesse hebben in de digitale berichtgeving.
  • Bestaande leden die hierop niet reageren, zullen de nieuwbrief per post blijven ontvangen.

 Het bestuur hoopt op deze manier de kosten wat terug te brengen en in de loop der tijd steeds meer van papier naar digitaal te kunnen overgaan. En bovendien doen we zo iets aan het milieu!

Slapers kunnen lid worden van de VGC

Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid dat de zogenaamde “slapers” lid kunnen worden van VGC. Slapers zijn ex-werknemers van Campina waarvan de pensioenen nog niet zijn ingegaan. Het zijn de mensen die bij Campina gewerkt hebben en die van werkgever veranderd zijn. De Stichting Pensioenfonds Campina heeft ongeveer 12.400 verzekerden waarvan ongeveer 4.200 personen, een derde deel, tot deze categorie behoren.

Ook voor deze mensen behartigt VGC de pensioenbelangen. Het bestuur van VGC nodigt deze mensen van harte uit om zich bij de VGC aan te sluiten en daarmee de vereniging sterker te maken en haar invloed te vergroten.  

 Geen Indexatie voor 2016.......en 2017

Het bestuur van Pensioenfonds Campina heeft op basis van de financiële situatie (ultimo 2015) besloten om per 1 januari 2016 en 2017 GEEN indexatie (inflatievergoeding) voor onze pensioenen toe te kennen. De opgebouwde pensioenen van oud medewerkers en de ingegane pensioenuitkeringen van gepensioneerden kunnen bij een dekkingsgraad van 106.4% (uit 2016) (en daarmee lager dan de voor indexatie vereiste 110%) weer NIET aangepast worden aan de gestegen prijzen. Sinds 1 januari 2009 komt de totale indexatie-achterstand nu op 11,1% (dat was in 2015: 10.6% en in 2014: 9.9%). De gepensioneerden, die ook al nauwelijks iets ontvangen van de 5 miljard lastenverlichting die de overheid ons voorschotelde, leveren helaas weer een stukje in........

Nieuwe rekenrente

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in juli 2015 bekend gemaakt dat voor pensioenfondsen de wettelijk voorgeschreven rekenrente (UFR) per 15 juli op een andere manier moet worden bepaald. De rekenrente voor lange looptijden is niet langer een vast percentage, maar een 10-jaars gemiddelde. Daardoor daalde de rekenrente in juli 2015 voor lange looptijden van 4,2% naar 3,3%. Gevolg: de verplichtingen nemen hierdoor toe...........én een impact op de dekkingsgraad van ons pensioenfonds is een daling van circa 0,8%. Deze daling gaat de komende maanden doorwerken in de Beleidsdekkingsgraad, aangezien deze dekkingsgraad een gemiddelde is van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De DNB draait weer naar hartelust aan de renteknoppen, en ook hierdoor neemt de kans op indexatie voor de gepensioneerden weer een stukje af....  


Nieuw Pensioenfonds voor de Zuivelindustrie

Nederland krijgt er in 2015 een nieuw bedrijfstakpensioenfonds bij; het "Pensioenfonds voor de Zuivel". Tien zuivelbedrijven, waaronder FrieslandCampina, Arla Foods, Cono kaasmakers, Rouveen, DOC kaas en Bel Leerdammer, hebben samen met de vakbonden besloten een pensioenfonds op te richten. Dit is opvallend, want het aantal pensioenfondsen daalt juist al jarenlang fors met zo'n 10% per jaar. Alle nieuw op te bouwen rechten van RFC-medewerkers worden hier ondergebracht. De reeds opgebouwde rechten van ex-Campina werknemers blijven binnen het Pensioenfonds Campina. 

 Dekkingsgraad volgens nieuwe regels

De Dekkingsgraad van het Pensioenfonds Campina per ult. 2014 was 106,4%, en per ult. 2015 104,8%. Het aanwezig vermogen was dus groter dan alle toekomstige uitkeringen (dat is ultimo 2015 dus 1,048 maal meer dan alle toekomstige pensioenverplichtingen).

Sinds januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Die nieuwe regels hebben gevolgen voor het berekenen van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is voortaan een gemiddelde dekkingsgraad die over een heel jaar wordt berekend. Aan het eind van elke maand berekent men hoe hoog de dekkingsgraad op dat moment is. Alle dekkingsgraden van de daar voorafgaande twaalf maanden worden bij elkaar opgeteld, en gedeeld door twaalf. Dat is voortaan de "beleidsdekkingsgraad" die gemeld wordt.

Wordt de dekkingsgraad op de nieuwe wijze uitgerekend voor 31 december 2014, dan zou die 106,2% zijn geweest. Dat was nog een klein verschil met de oude berekening.  Link : HIER


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail