Hier leest u de Actuele Zaken :

___________________________________________________________________ 

Algemene Leden Vergadering 2021 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 heeft door de coronacrisis evenals de ALV van vorig jaar schriftelijk moeten plaatsvinden. Evenals verleden jaar was deze aanpak succesvol. Door de crisis was het niet verantwoord om op de gebruikelijke wijze in Vught te vergaderen en daarom had het bestuur opnieuw besloten tot een schriftelijke vergadering. Alle leden en aspirant-leden waren vooraf middels Nieuwsbrief 57 hierover geïnformeerd. Bij de Nieuwsbrief was een stembiljet gevoegd zodat de leden hun mening over de bestuursvoorstellen kenbaar konden maken. 

Van de in totaal 1.350 verstuurde stembiljetten heeft het secretariaat 331 geldige biljetten, ofwel ruim 24%, terugontvangen.

De uitslag van de stemming was positief. Ruim 94 % van de stemmers steunden de voorstellen van het bestuur betreffende de nieuwe samenstelling van het bestuur, de financiële verantwoording over 2020, de begroting voor 2021, het contributievoorstel en de voorgenomen statutenwijziging. 

Het bestuur dankt alle inzenders en spreekt daarbij de wens uit, dat de schriftelijke ALV’s tot het verleden gaan behoren en dat we in 2022 weer op de gebruikelijke wijze bij elkaar kunnen komen. 

Binnenkort verschijnt Nieuwsbrief 58 met meer informatie over de ALV. 

_____________________________________________________________________

Rechter stelt Stichting Pensioenfonds Campina in het gelijk 

Op 9 februari 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de juridische procedure tussen Pensioenfonds Campina en werkgever FrieslandCampina. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat FrieslandCampina onrechtmatig heeft gehandeld door de uitvoeringsovereenkomst in 2015 op te zeggen zonder daarbij een redelijke vergoeding aan te bieden. Daarmee is het eerdere vonnis van de kantonrechter vernietigd.

Inzet van het geschil is een financiële vergoeding van de werkgever bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2015. De uitvoeringsovereenkomst is de overeenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van uw pensioen. Op moment van opzegging verkeerde het pensioenfonds in een herstelsituatie, dat wil zeggen een dekkingsgraad lager dan 104%. Een gesloten pensioenfonds ontvangt geen premies meer voor nieuwe pensioenopbouw en de herstelkracht is hierdoor beperkt, waardoor pensioenen minder kunnen worden geïndexeerd. De werkgever heeft ten tijde van de opzegging geweigerd een vergoeding te betalen.

Ook bij verzekeraar Avéro Achmea is de pensioenopbouw van een deel van de medewerkers van FrieslandCampina ondergebracht. Bij de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met Avéro Achmea per 1 januari 2015 heeft de werkgever wél een aanzienlijke financiële vergoeding gegeven. De gepensioneerden en slapers van Pensioenfonds Campina hebben mede daardoor een grote indexatieachterstand opgelopen ten opzichte van dezelfde deelnemers in de pensioenregeling van Avéro Achmea.

Het hof is van oordeel dat FrieslandCampina als goed werkgever een verantwoordelijkheid heeft naar de huidige en toekomstig gepensioneerden van het pensioenfonds. Bij opzegging van de uitvoeringsovereenkomst had FrieslandCampina rekening moeten houden met de Pensioen CAO waarin een indexatieambitie voor gepensioneerden en slapers is opgenomen.

Het hof veroordeelt FrieslandCampina tot vergoeding aan Pensioenfonds Campina van de schade die het gevolg is van opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Hoeveel de schade is, dat moet nu worden bepaald.                                               __________________________________________________________

Kortingsregeling Centraal Beheer 

Ook als gepensioneerde kunt u gebruik maken van de kortingsregelingen die Royal FrieslandCampina met Centraal Beheer heeft afgesproken. Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Centraal Beheer en laat weten dat u ex-werknemer van Royal FrieslandCampina of een van haar rechtsvoorgangers bent.  

_____________________________________________________________________-         

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail